Disclaimer


Disclaimer


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFO fotoclub.

 

De informatie op deze website wordt door fotoclub DIFO met grote zorg samengesteld. 

 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fotoclub DIFO behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel fotoclub DIFO alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is fotoclub DIFO niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Fotoclub DIFO sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.